Naujienos

Jau greitai

 

 

 

Kontaktai

 

El. pastas

evakuacija@mail.com

 

 

 

VEIKSMŲ KILUS GAISRUI PLANAVIMAS
Gaisro gesinimo organizavimas

 

        Kiekviename objekte turi būti parengtas darbuotojų veiksmų kilus gaisrui planas, pagal kurį ne rečiau kaip 1 kartą per metus pravedami praktiniai užsiėmimai. Planą parengia asmenys, atsakingi už priešgaisrinę saugą ir derina jį su Priešgaisrinio gelbėjimo departamento pareigūnais. Planą tvirtina objekto (įmonės) vadovas.

        Plane būtina numatyti priešgaisrinės apsaugos padalinių sutikimą, elektros įrenginių išjungimą, transportavimo įrenginių ir agregatų sustabdymą, vėdinimo sistemų išjungimą degančiose ir gretimose patalpose, žmonių, gesinančių gaisrą, apsaugą nuo apsinuodijimo, traumų, užgriuvimų, žmonių ir materialinių vertybių evakavimą, savanorių ugniagesių draugovės, jeigu tokia yra, panaudojimą ir kt.

        Konkretūs veiksmai gaisro atveju priklauso nuo gaisro kilimo vietos, paros ir metų laiko, gamybos specifikos ir kitų veiksnių, tačiau visuomet rekomenduojama laikytis tokių bendrų rekomendacijų. Kiekvienas asmuo, pastebėjęs gaisrą, privalo nedelsiant pranešti apie gaisrą priešgaisrinei apsaugai, informuoti žmones ir organizuoti jų bei materialinių vertybių evakavimą, ir gesinti gaisrą turimomis priemonėmis. Aišku, būtina iškviesti objekto vadovaujančius darbuotojus.

        Atvykę objekto vadovai ar kiti atsakingi asmenys įsitikina, ar iškviesti ugniagesiai ir vadovauja žmonių evakavimui ir gesinimui, kol atvyks ugniagesiai, patikrina, ar įjungta stacionari (ar automatinė) gesinimo sistema, prireikus iškviečia dujų ūkio, greitosios medicininės pagalbos ir kitas tarnybas. Reikalui esant, išjungiami agregatai, aparatai, transporteriai, nutraukiamas dujų, garų, elektros tiekimas, užsukamos technologinių vamzdynų sklendės, įjungiamos turimos dūmų šalinimo priemonės, aušinamos gretimų pastatų ir patalpų sienos, konstrukcijos, kurios gali perkaisti ir užsidegti.

        Atvykus ugniagesiams, objekto vadovas, vadovavęs gesinimui, privalo informuoti juos apie gaisro aplinkybes, ar nėra degančiame objekte žmonių, chemiškai ar sprogimui pavojingų medžiagų, radioaktyvių medžiagų, konsultuoti gesinimo vadovą apie gamybos technologinį procesą, degančio objekto ypatumus, skirti į pagalbą darbuotojus gesinimui ir materialinių vertybių evakavimui.

        Po kiekvieno gaisro atliekamas nuodugnus jo priežasčių tyrimas, numatomos prevencinės priemonės.

Degančio žmogaus gesinimas

           Jei užsidega žmogaus drabužiai, žmogus dažniausiai šoko būsenoje ima bėgti. Dėl to liepsna dar labiau įsiliepsnoja. Reikia atminti, kad bėgantį degantį žmogų reikia bet kokiom priemonėm, net panaudojus jėgą, sustabdyti, pargriauti ant žemės ir užmesti ant jo kokį nors audeklą, užtiesalą ar po ranka pasitaikiusį drabužį, kad nuslopinti liepsną. Po to suteikiama pirmoji medicinos pagalba.

       EVAKUACIJA IŠ PASTATO. EVAKUACINIAI IŠĖJIMAI

        Evakuaciniai išėjimai turi būti atitolę vienas nuo kito. Minimalus atstumas tarp labiausiai nutolusių išėjimų iš patalpos (l) nustatomas pagal formulę:

, kur P – patalpos perimetras.

        Patalpoje įrengiant du evakavimo(si) kelius, tarp skirtingų evakavimo(si) kelių iš patalpos turi būti numatomas ne mažesnis kaip 45o kampas. Evakuacinių išėjimų iš pastato plotis (žmonių srauto pralaidumas) turi būti ne mažesnis už evakavimo(si) kelių iš bet kurio aukšto (ar visų aukštų, kurie sujungti angomis ir 2 tipo laiptais) plotį (žmonių srauto pralaidumą).

        Evakuacinių išėjimų durų užraktai turi būti parenkami vadovaujantis LST EN 179 ir LST EN 1125 serijos standartų reikalavimais. Evakuacinių išėjimų durų, pro kurias evakuojasi 15 ir daugiau žmonių, evakuaciniai užraktai parenkami pagal LST EN 179 serijos standarto reikalavimus, atitinkamai durų, pro kurias evakuojasi 100 ir daugiau žmonių, – pagal LST EN 1125 standarto serijos reikalavimus. Visais atvejais evakavimo(si) kelių iš pastatų išorinės evakuacinės durys privalo turėti užraktus arba uždarymo mechanizmus, atidaromus iš vidaus.

        Evakuacinių išėjimų durų varčia turi atsidaryti evakuacijos kryptimi, o jos plotis turi būti ne mažesnis kaip: 0,8 m, kai pro ją evakuojasi ne daugiau kaip 15 žmonių; 0,9 m, kai pro ją evakuojasi nuo 15 iki 50 žmonių; 1,2 m, kai pro ją evakuojasi 50 ir daugiau žmonių. Galima projektuoti duris, atidaromas į patalpų vidų: jei pro jas evakuojasi ne daugiau kaip 15 žmonių; išėjimuose ant stogo, kai durys nėra skirtos žmonėms evakuoti(s).

        Visuomeniniuose statiniuose laiptų plotis turi būti ne mažesnis už plačiausio išėjimo iš aukšto į laiptinę plotį, tačiau ne mažesnis kaip (m): 0,9 – vedančių į patalpas, kuriose būna 5 ir mažiau žmonių; 1,2 – pastatuose ir patalpose, kuriose viename aukšte būna nuo 6 iki 200 žmonių; 1,35 – pastatuose ir patalpose, kuriose viename aukšte būna 201 ir daugiau žmonių.